Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết 3x 2 + 8x + 5 = 0 A. B. C. D.

Tìm x biết 3x2 + 8x + 5 = 0

A.x equals negative 5 over 3 semicolon space x equals negative 1 

B. x equals negative 5 over 3 semicolon space x equals 1

C. x equals 5 over 3 semicolon space x equals negative 1

D. x equals 5 over 3 semicolon space x equals 1

  1. x equals negative 5 over 3 semicolon space x equals negative 1

  2. x equals negative 5 over 3 semicolon space x equals 1

  3. x equals 5 over 3 semicolon space x equals negative 1

  4. x equals 5 over 3 semicolon space x equals 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án cần chọn là: A.

Lời giải

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp có đáp án

Đáp án cần chọn là: A. x equals negative 5 over 3 semicolon space x equals negative 1

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng nếu m, n ∈ Z thoả mãn đẳng thức : 3m 2 + m = 4n 2 + n thì m - n và 4m + 4n + 1 đều là số chính phương.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG