Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết (3x – 1) 2 + 2(x + 3) 2 + 11(1 + x)(1 – x) = 6 A. x = -4 B. x = 4 C. x = -1 D. x = -2

Tìm x biết (3x – 1)2 + 2(x + 3)2 + 11(1 + x)(1 – x) = 6

A. x = -4     

B. x = 4      

C. x = -1     

D. x = -2

  1. x = -4      

  2. x = 4       

  3.  x = -1     

  4. x = -2 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (3x – 1) 2 + 2(x + 3) 2 + 11(1 + x)(1 – x) = 6 ⇔ (3x) 2 – 2.3x.1 + 1 2 + 2(x 2 + 6x + 9) + 11(1 – x 2 ) = 6 ⇔ 9x 2 – 6x + 1 + 2x 2 + 12x + 18 + 11 – 11x 2 = 6 ⇔ (9x 2 + 2x 2 – 11x 2 ) + (-6x + 12x) = 6 – 1 – 11 – 18 ⇔ 6x = -24 ⇔ x = -4 Vậy x = -4 Đáp án cần chọn là A: x = -4

Lời giải

Ta có (3x – 1)2 + 2(x + 3)2 + 11(1 + x)(1 – x) = 6

⇔ (3x)2 – 2.3x.1 + 12 + 2(x2 + 6x + 9) + 11(1 – x2) = 6

⇔ 9x2 – 6x + 1 + 2x2 + 12x + 18 + 11 – 11x2 = 6

⇔ (9x2 + 2x2 – 11x2) + (-6x + 12x) = 6 – 1 – 11 – 18

⇔ 6x = -24 ⇔ x = -4

Vậy x = -4

Đáp án cần chọn là A: x = -4

2

Câu hỏi tương tự

Nếu đa thức x 4 + a x 2 + 1 chia hết cho đa thức x 2 + 2 x + 1 thì a là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG