Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x bỉết x(x-1)+2x-2=0

Tìm x bỉết

x(x-1)+2x-2=0

R. Roboteacher12

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x(x-1)+2(x-1)=0 (x-1)(x+2)=0 x-1=0 hoặc x+2=0 x=1 hoặc x=-2

x(x-1)+2(x-1)=0

(x-1)(x+2)=0

x-1=0 hoặc x+2=0

x=1 hoặc x=-2

1

Câu hỏi tương tự

Cho đa thức 2 x 3 − 27 x 2 + 115 x − 150 chia hết cho đa thức x − 5 số dư là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG