Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x: 3 ( x + 2 ) 2 + ( 2 x − 1 ) 2 − 7 ( x + 3 ) ( x − 3 ) = 36

Tìm x: 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3 ( x + 2 ) 2 + ( 2 x − 1 ) 2 − 7 ( x + 3 ) ( x − 3 ) = 36 ⇔ 3 ( x 2 + 4 x + 4 ) + ( 4 x 2 − 4 x + 1 ) − 7 ( x 2 − 9 ) = 36 ⇔ 8 x + 76 = 36 ⇔ 8 x = − 40 ⇔ x = − 5

11

Câu hỏi tương tự

20

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG