Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm z = cos ζ + isin ζ và X = z − z 2 Hãy viết X dưới dạng lượng giác.

Tìm  và 

Hãy viết X dưới dạng lượng giác.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

z = cos φ + isin φ ⇒ z 2 = cos 2 ζ + isin 2 ζ ⇒ z = cos ζ + isin 2 ζ ⇒ X = z − z 2 = ( cos ζ − cos 2 ζ ) + i ( sin ζ − sin 2 ζ ) = [ − sin 2 3 ζ ​ sin ( 2 − ζ ​ ) ] + i ( 2 cos 2 3 ζ ​ sin 2 − ζ ​ ) = 2 sin 2 ζ ​ [ cos ( 2 π ​ − 2 3 ζ ​ ) + isin ( 2 π ​ − 2 3 ζ ​ ) ] V ậ y X = z − z 2 s e ~ c o ˊ : ∣ X ∣ = 2 sin 2 ζ ​ v a ˋ ar g ( X ) = 2 π ​ − 2 3 ζ ​ .

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho z 1 ​ = 1 + i 3 ​ , z 2 ​ = 1 − i , z 3 ​ = z 2 ​ z 1 ​ ​ Tìm cos 12 7 π ​ v a ˋ sin 12 7 π ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG