Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tham số thực m để hàm số y = f ( x ) = { x + 4 x 2 + x − 12 ​ khi x  = − 4 m x + 1 khi x = − 4 ​ liên tục tại điểm x 0 ​ = − 4

Tìm tham số thực m để hàm số liên tục tại điểm 

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định D = R Ta có Hàm số f(x) liên tục tại điểm x 0 ​ = − 4 khi và chỉ khi ⇔ m = 2

Tập xác định 

Ta có

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row blank cell plus lim for x not stretchy rightwards arrow negative 4 of f left parenthesis x right parenthesis equals lim for x not stretchy rightwards arrow negative 4 of fraction numerator x squared plus x minus 12 over denominator x plus 4 end fraction. end cell row blank cell equals lim for x not stretchy rightwards arrow negative 4 of fraction numerator left parenthesis x minus 3 right parenthesis left parenthesis x plus 4 right parenthesis over denominator x plus 4 end fraction end cell row blank cell equals lim for x not stretchy rightwards arrow negative 4 of left parenthesis x minus 3 right parenthesis equals negative 7 end cell row blank cell plus f left parenthesis negative 4 right parenthesis equals negative 4 m plus 1. end cell end table

Hàm số f(x) liên tục tại điểm  khi và chỉ khi lim for x not stretchy rightwards arrow negative 4 of f left parenthesis x right parenthesis equals f left parenthesis negative 4 right parenthesis not stretchy left right double arrow negative 4 m plus 1 equals negative 7

1

Câu hỏi tương tự

Xác định a để hàm số liên tục trên ( 0 ; + ∞ ) f ( x ) = { x − e l n ( x ) − 1 ​ khi 0 < x  = e a khi x = e ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG