Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tham số m để hàm số: y = x 2 − 2 m x 2 − ( m + 1 ) x + 1 đồng biến trên đoạn [0; 2].

Tìm tham số m để hàm số: y = đồng biến trên đoạn [0; 2].

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số y = x 2 − 2 m x 2 − ( m + 1 ) x + 1 đồng biến (tăng) trên đoạn [0; 2] ⇔ y' = 3 x 2 − 4 m x − m − 1 ≥ 0 , ∀ x ∈ [0;2] ⇔ 3 x 2 − 1 ≥ m (4x +1), ∀ x ∈ [0;2] ⇔ m ≤ ( 4 x + 1 ) ′ 3 x 2 − 1 ​ ∀ x ∈ [0;2 ] • Đặt g(x) = ( 4 x + 1 ) ′ 3 x 2 − 1 ​ , ta có g'(x) = ( 4 x + 1 ) 2 12 x 2 + 6 x + 4 ​ >0, ∀ x ∈ [0;2] Bảng biến thiên của g (X) Dựa vào bảng biến thiên: m ≤ -1 (Vì m ≤ g(X) nên lấy m nhỏ hơn số nhỏ trong bảng biến thiên).

Hàm số y = đồng biến (tăng) trên đoạn [0; 2]

y' =  0 , [0;2]  m (4x +1), [0;2]

[0;2 ] •

Đặt g(x) = , ta có g'(x) = >0,[0;2]

Bảng biến thiên của g (X)

Dựa vào bảng biến thiên: m  -1 (Vì m g(X) nên lấy m nhỏ hơn số nhỏ trong bảng biến thiên).

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:y= − x 3 + 6 x 2 − 9 x + 4

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG