Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng .

Tìm tham số m  để hàm số begin mathsize 16px style y equals fraction numerator log subscript begin display style 1 half end style end subscript x minus 2 over denominator log subscript 2 x minus m end fraction end style  đồng biến trên khoảng begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses end style .

  1. begin mathsize 16px style m greater than 0 end style

  2. begin mathsize 16px style m greater or equal than 0 end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bài toán trở thành tìm tham số mđể hàm số đồng biến trên khoảng . Cách 2: ( Theo cách Thầy Nguyễn Hưng bổ sung cho chặt chẽ) Nhận xét: Với Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

Bài toán trở thành tìm tham số m để hàm số begin mathsize 16px style y equals fraction numerator t plus 2 over denominator negative t plus m end fraction end style đồng biến trên khoảng begin mathsize 16px style open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses end style .

Cách 2: ( Theo cách Thầy Nguyễn Hưng bổ sung cho chặt chẽ)

Nhận xét: Với begin mathsize 16px style x element of open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses end stylerightwards double arrow log subscript 2 x element of open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses end style

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số dương a>b> 1. Giá trị nhỏ nhất của P = 4 lo g 2 b a ​ ​ ( a 2 ) + 3 lo g b ​ ( b a ​ ) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG