Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả nguyên hàm của hàm số . A. B. C. D.

Tìm tất cả nguyên hàm của hàm số f open parentheses x close parentheses equals x minus 1 over x.

A. F open parentheses x close parentheses equals 1 half x squared minus I n x plus C

B. F open parentheses x close parentheses equals 1 half x squared minus I n open vertical bar x close vertical bar

C. F open parentheses x close parentheses equals 1 minus I n open vertical bar x close vertical bar plus C

D. F open parentheses x close parentheses equals 1 half x squared minus I n open vertical bar x close vertical bar plus C

  1.  F open parentheses x close parentheses equals 1 half x squared minus I n x plus C

  2. F open parentheses x close parentheses equals 1 half x squared minus I n open vertical bar x close vertical bar

  3. F open parentheses x close parentheses equals 1 minus I n open vertical bar x close vertical bar plus C

  4. F open parentheses x close parentheses equals 1 half x squared minus I n open vertical bar x close vertical bar plus C

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng D. Ta có:

Đáp án đúng D. F open parentheses x close parentheses equals 1 half x squared minus I n open vertical bar x close vertical bar plus C

Ta có: integral open parentheses x minus 1 over x close parentheses d x equals 1 half x squared minus I n open vertical bar x close vertical bar plus C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có . Tính A. B. 0. C. 1. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG