Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tỉm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số y = x 3 + x 2 + m x + 1 đồng biến trên ( − ∞ ; + ∞ )

Tỉm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số  đồng biến trên 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Tập xác định: D = R Đạo hàm y ′ = 3 x 2 + 2 x + m Hàm số y = x 3 + x 2 + m x + 1 đồng biến trên ( − ∞ ; + ∞ ) khi và chỉ khi y ′ ≥ 0 , ∀ x ∈ R hay △ ′ ≤ 0 ⇔ 1 − 3 m ≤ 0 ⇔ m ≥ 3 1 ​

Chọn D

Tập xác định: 

Đạo hàm 

Hàm số  đồng biến trên  khi và chỉ khi  hay  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG