Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = x − m 2 x − 4 ​ có tiệm cận đứng

Tìm tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Tập xác định: D = R \ { m } Đồ thị y = g ( x ) h ( x ) ​ = x − m 2 x − 4 ​ có tiệm cận đứng khi: x → m − lim ​ y = x → m − lim ​ x − m 2 x − 4 ​ = ± ∞ x → m + lim ​ y = x → m + lim ​ x − m 2 x − 4 ​ = ± ∞ ⇔ { h ( x )  = 0 g ( m ) = 0 ​ ⇔ { 2 m − 4  = 0 m − m = 0 ​ ⇔ m  = 2

Chọn C

Tập xác định: 

Đồ thị  có tiệm cận đứng khi:

1

Câu hỏi tương tự

T ì m m để h à m s ố y = x 4 + ( 3 m + 1 ) x 2 − 3 c ó ba c ự c tr ị , đồ ng th ờ i ba đ i ể m c ự c tr ị t ạ o th à nh m ộ t tam gi á c câ n c ó độ dài c ạ nh đ á y b ằ ng 3 2 ​ độ dàicạnh bên.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG