Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả cách giá trị thực của tham số m để bất phương trình đúng với mọi x thuộc

Tìm tất cả cách giá trị thực của tham số m để bất phương trình open parentheses m plus 1 close parentheses x squared plus m x plus m less than 0  đúng với mọi x  thuộc straight real numbers 

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Với ta có: không thỏa mãn - Với ta có:

-   Với    ta có:    không thỏa mãn

-   Với    ta có:

3

Câu hỏi tương tự

Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình . Tập nào sau đây là phần bù của S ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG