Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các số tự nhiên a sao cho 2 a ​ là số chính phương, 3 a ​ là lập phương của một số tự nhiên.

Tìm tất cả các số tự nhiên a sao cho  là số chính phương,  là lập phương của một số tự nhiên. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

tự nhiên

tự nhiên

 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì n 4 + 2015 n 2 chia hết cho 12.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG