Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực k để phương trình ∣ ∣ ​ − 2 x 3 − 2 3 ​ x 2 + 3 x + 2 1 ​ ∣ ∣ ​ = ∣ ∣ ​ 2 k ​ − 1 ∣ ∣ ​ có đúng 4 nghiệm phân biệt

Tìm tất cả các giá trị thực k để phương trình  có đúng 4 nghiệm phân biệt
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Từ bảng biến thiên, nhận thấy:

Đáp án D

Từ bảng biến thiên, nhận thấy:

 

1

Câu hỏi tương tự

Các dãy số sau, dãy nào là dãy số nhân?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG