Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có tập xác định là .

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y equals log open parentheses x squared minus 4 x minus m plus 1 close parentheses có tập xác định là straight real numbers .
 

  1. m greater than negative 4

  2. m less than 0

  3. m less than negative 4

  4. m less than negative 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

H àm số có tập xác định là khi và chỉ khi : . Chọn D

Hàm số y equals log open parentheses x squared minus 4 x minus m plus 1 close parentheses  có tập xác định là straight real numbers  khi và chỉ khi : x squared minus 4 x minus m plus 1 greater than 0 comma for all x element of straight real numbers

left right double arrow increment apostrophe less than 0 left right double arrow 3 plus m less than 0 left right double arrow m less than negative 3 .

rightwards arrowChọn D

2

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực dương a, b thỏa mãn = 2ab + a + b - 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của của P = a+2b

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG