Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho bất phương trình nghiệm đúng ?

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  sao cho bất phương trình  nghiệm đúng?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất phương trình Đặt (Điều kiện ). Khi đó . Để bất phương trình ban đầu nghiệm đúng thì bất phương trình nghiệm đúng . Đặt . Hàm số nghịch biến trên . Khi đó khi và chỉ khi .

Bất phương trình

Đặt  (Điều kiện ). Khi đó . Để bất phương trình ban đầu nghiệm đúng  thì bất phương trình  nghiệm đúng .

Đặt

.

Hàm số nghịch biến trên . Khi đó  khi và chỉ khi .

1

Câu hỏi tương tự

Biết P = . . . 2 ⏟ 2019   c a n   b a c   h a i = 2 m n " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/lWTLNb_A-XOYnumtTUrpCmVWUVObls1qf5mEQvyCjBKVCquEUS6K0K_XBgAat...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG