Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x − m ​ − 6 − 2 x ​ có tập xác định là một đoạn trên trục số.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có tập xác định là một đoạn trên trục số.

  1. m = 3.

  2. m<3 

  3. m>3 

R. Roboteacher18

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = x − m ​ − 6 − 2 x ​ Đ K X D : { x − m ≥ 0 6 − 2 x ≥ 0 ​ ⇔ { x ≥ m x ≤ 3 ​ Để bất phương trình có tập xác định là 1 đoạn thì: m&lt;3

Để bất phương trình có tập xác định là 1 đoạn thì:

m<3 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh: 2 ( a 2 + b 2 + c 2 ) + abc + 8 ≥ 5 ( a + b + c ) ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG