Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình có nghiệm.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình log subscript 1 half end subscript left parenthesis x minus 1 right parenthesis greater than log subscript 1 half end subscript left parenthesis x cubed plus x minus m right parenthesis  có nghiệm.
 

  1. m element of straight real numbers

  2. m less than 2

  3. m less or equal than 2

  4. Không tồn tại

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng biến thiên suy ra .

Từ bảng biến thiên suy ra m element of straight real numbers.

2

Câu hỏi tương tự

Cho lo g 30 ​ 3 = a , lo g 30 ​ 5 = b . Tính log 30 8.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG