Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình ( m + 1 ) x 2 − 2 ( m + 1 ) x + 4 ≥ 0 có tập nghiệm S = R

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình  có tập nghiệm 

  1. m > -1

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trường hợp 1: m + 1 = 0 <=> m = -1 bất phương trình đã cho trở thành 4 ≥ 0 , ∀ x ∈ R (luôn đúng) (*) Trường hợp 2: m + 1  = 0 ⇔ m  = − 1 bất phương trình đã cho có tập nghiệm S = R ⇔ { a > 0 △ ′ ≤ 0 ​ ⇔ { m + 1 > 0 m 2 − 2 m − 3 ≤ 0 ​ ⇔ − 1 < m ≤ 3 ( ∗ ∗ ) Từ (*) và (**) ta suy ra − 1 ≤ m ≤ 3 Chọn đáp án B

Trường hợp 1: m + 1 = 0 <=> m = -1 bất phương trình đã cho trở thành

 (luôn đúng) (*)

Trường hợp 2:  bất phương trình đã cho có tập nghiệm 

Từ (*) và (**) ta suy ra 

Chọn đáp án B

3

Câu hỏi tương tự

Tìm m để − 9 &lt; x 2 − x + 1 3 x 2 + m x − 6 ​ &lt; 6 nghiệm đúng với ∀ x ∈ R

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG