Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của để giá trị lớn nhất của hàm số không nhỏ hơn

Tìm tất cả các giá trị thực của để giá trị lớn nhất của hàm số  không nhỏ hơn

  1. .        

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có . Đặt , . Khi đó . Hàm số liên tục trên với mọi giá trị của nên luôn tồn tại giá trị lớn nhất trên và . Do đó . +)Ta tìm để Vì (Sử dụng bất đẳng thức Cauchy ta có , , dấu xảy ra khi Suy ra .) Do đó . (*) Vì luôn tồn tại với mọi nên từ (*) ta suy ra

Ta có

.

Đặt ,  . Khi đó .

Hàm số  liên tục trên  với mọi giá trị của  nên luôn tồn tại giá trị lớn nhất trên  và . Do đó .

+)Ta tìm  để

(Sử dụng bất đẳng thức Cauchy ta có , , dấu  xảy ra khi Suy ra .)

Do đó . (*)

 luôn tồn tại với mọi  nên từ (*) ta suy ra

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG