Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có tập xác định là .

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số begin mathsize 18px style y equals space log open parentheses x squared minus 4 x minus m plus 1 close parentheses end style có tập xác định là begin mathsize 18px style straight real numbers end style.

  1. m>-4

  2. m<0

  3. m<-4

  4. m<-3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có tập xác định là khi và chỉ khi Chọn D

Hàm số begin mathsize 18px style y equals space log open parentheses x squared minus 4 x minus m plus 1 close parentheses end style có tập xác định là begin mathsize 18px style straight real numbers end style khi và chỉ khi Error converting from MathML to accessible text.

begin mathsize 18px style left right double arrow triangle apostrophe less than 0 left right double arrow 3 plus m less than 0 left right double arrow m less than negative 3 end style

Chọn D

2

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình , với là tham số thực. Biết phương trình có nghiệm . Giá trị của bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG