Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có tập xác định là .

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số begin mathsize 18px style y equals log open parentheses x squared minus 2 m x plus 4 close parentheses end style có tập xác định là begin mathsize 18px style straight real numbers end style.

  1. begin mathsize 18px style negative 2 less or equal than m less or equal than 2 end style

  2. begin mathsize 18px style m equals 2 end style

  3. begin mathsize 18px style open square brackets table row cell m greater than 2 end cell row cell m less than negative 2 end cell end table close end style

  4. begin mathsize 18px style negative 2 less than m less than 2 end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định của hàm số trên: . Để tập xác định của hàm số là thì: . Vậy đáp án đúng là đáp án D.

begin mathsize 18px style y equals log open parentheses x squared minus 2 m x plus 4 close parentheses end style

Điều kiện xác định của hàm số trên: begin mathsize 18px style x squared minus 2 m x plus 4 greater than 0 end style .

Để tập xác định của hàm số là begin mathsize 18px style straight real numbers end style thì:

 begin mathsize 18px style open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a greater than 0 end cell row cell triangle apostrophe less than 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 1 greater than 0 comma space for all m end cell row cell m squared minus 4 less than 0 end cell end table close close left right double arrow negative 2 less than m less than 2 end style .

Vậy đáp án đúng là đáp án D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG