Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y = m x 2 + 1 ​ x + 1 ​ có haitiệm cận ngang.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số   có hai tiệm cận ngang.

  1. m<0

  2. m=0

  3. m>0

  4. Không có giá trị thực của m

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta thấy khi m ≥ 0 thì tập xác định của hàm số mới chứa ∞ . Nếu m = 0 thì hàm số y = x + 1 không có đường tiệm cận ngang Suy ra đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là y = m ​ 1 ​ ; y = m ​ − 1 ​

Ta thấy khi  thì tập xác định của hàm số mới chứa .

Nếu  thì hàm số  không có đường tiệm cận ngang

Suy ra đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ ABCA'B'C' có thể tích bằng . Gọi M, N, P lần lượt là tâm của các mặt bên và G là trọng tâm tam giác ABC . Tính thể tích V của khối tứ diện GMNP. A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG