Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có tập xác địnhlà

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y equals log open parentheses x squared minus 2 m x plus 4 close parentheses có tập xác định là straight real numbers
 

  1. negative 2 less or equal than m less or equal than 2

  2. m equals 2

  3. open square brackets table row cell m greater than 2 end cell row cell m less than negative 2 end cell end table close

  4. negative 2 less than m less than 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định của hàm số trên: . Để tập xác định của hàm số là thì : Vậy đáp án đúng là đáp án D.

y equals log open parentheses x squared minus 2 m x plus 4 close parentheses

Điều kiện xác định của hàm số trên: x squared minus 2 m x plus 4 .

Để tập xác định của hàm số là straight real numbers thì :

Vậy đáp án đúng là đáp án D.

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt là khoảng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG