Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = 2 x 3 − m x 2 + 2 x đồng biến trên khoảng (-2;0)

 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số  đồng biến trên khoảng (-2;0)

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng biến thiên suy ra các giá trị cần tìm của m là m ≥ − 2 3 ​ .

Từ bảng biến thiên suy ra các giá trị cần tìm của m là  .
 

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG