Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = x + m m x + 4 ​ giảm trên khoảng ( − ∞ ; 1 ) ?

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số  giảm trên khoảng ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định D = R \ { − m } Ta có: y ′ = ( x + m ) 2 m 2 − 4 ​ Để hàm số giảm trên khoảng ( − ∞ ; 1 ) ⇔ y ′ < 0 , ∀ x ∈ ( − ∞ ; 1 ) ⇔ { m 2 − 4 < 0 1 ≤ − m ​ ⇔ − 2 < m ≤ − 1

Tập xác định 

Ta có: 

Để hàm số giảm trên khoảng 

8

Câu hỏi tương tự

Trong hệ tọa độ Oxyz cho các đường thẳng ( d 2 ​ ) : 6 x − 4 ​ = 9 y − 1 ​ = 3 z − 3 ​ và ( d 1 ​ ) : 2 x − 1 ​ = 3 y + 1 ​ = 1 z − 2 ​ .Lập phương trình mặt phẳng (P)chứa 2 đường trên .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG