Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số trong khoảng để hàm số nghịch biến trên .

Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số  trong khoảng  để hàm số  nghịch biến trên .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Hàm số nghịch biến trên khi và chỉ khi Đặt Khi đó Do Vậy có 3 giá trị nguyên của thỏa yêu cầu bài toán.

Ta có

Hàm số nghịch biến trên  khi và chỉ khi

Đặt

Khi đó

Do

Vậy có 3 giá trị nguyên của  thỏa yêu cầu bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG