Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x 2 + m x + 4 = 0 có nghiệm

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  có nghiệm

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Phương trình x 2 + m x + 4 = 0 có nghiệm ⇔ △ ≥ 0 ⇔ m 2 − 16 ≥ 0 ⇔ m ≤ − 4 ha y m ≥ 4 .

Chọn B

Phương trình  có nghiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để phương trình: x 2 + 2 x − 2 m + 1 = 0 có nghiệm thuộc khoảng (0 ; 1).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG