Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x − m x − 2 m + 3 ​ ​ + − x + m + 5 ​ 3 x − 1 ​ xác định trên khoảng (0;1)?

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  xác định trên khoảng (0;1)?

R. Roboteacher101

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định: ⎩ ⎨ ⎧ ​ x − 2 m + 3 ≥ 0 x  = m − x + m + 5 > 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x ≥ 2 m − 3 x  = m x < m + 5 ​ Suy ra TXĐ của hàm số là D = [ 2 m − 3 ; m + 5 ) \ { m } Với điều kiện: 2 m − 3 < m + 5 ⇔ m < 8 (1) Hàm số đã cho xác định trên (0;1) khi và chỉ khi ( 0 ; 1 ) ⊂ [ 2 m − 3 ; m + 5 ) ⇔ 2 m − 3 ≤ 0 < 1 ≤ m + 5 ⇔ { m ≤ 2 3 ​ m ≥ − 4 ​ (2) Mặt khác do x xác định trong khoảng ( 0 ; 1 ) x  = m ​ m ∈ ( − ∞ ; 0 ] ∪ [ 1 ; + ∞ ) (3) Từ (1), (2), (3): m ∈ [ − 4 ; 0 ] ∪ [ 1 ; 2 3 ​ ]

Điều kiện xác định:

Suy ra TXĐ của hàm số là 

Với điều kiện:  (1)

Hàm số đã cho xác định trên (0;1) khi và chỉ khi 

(2)

Mặt khác do x xác định trong khoảng  (3)

Từ (1), (2), (3): 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường thẳng d: y = (m - 1)x + m và d': y = ( m 2 - 1)x + 6 a) Tìm m để hai đường thẳng d, d’ song song với nhau. b) Tìm m để đường thẳng d cắt trục tung tại A, d’ cắt trục hoành tại B sao ch...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG