Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của tham số sao cho bất phương trình có nghiệm với mọi số thực âm là

Tìm tất cả các giá trị của tham số  sao cho bất phương trình  có nghiệm với mọi số thực âm là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có đúng .Vậy .

Ta có

 

 đúng  

.Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của thỏa mãn .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG