Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = 3 1 ​ x 3 + ( m − 1 ) x 2 + ( 2 m − 3 ) x − 3 2 ​ đồng biến trên ( 1 ; + ∞ )

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  đồng biến trên 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt g ( x ) = x + 1 − x 2 + 2 x + 3 ​ ⇒ g ′ ( x ) = ( x + 1 ) 2 − ( x + 1 ) 2 ​ = − 1 ; ∀ x ∈ ( 1 ; + ∞ ) Do đó: ( 1 ; + ∞ ) ma x ​ g ( x ) = g ( 1 ) = 2 ⇒ 2 m ≥ 2 ⇒ m ≥ 1

Đặt

 

Do đó: 

5

Câu hỏi tương tự

T ì m sônguy ê n d ươ ng tho ả m ã n c á c đ iêu ki ệ n sau

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG