Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng d : y = x + m − 1 cắt đồ thị hàm số y = x + 1 2 x + 1 ​ tại hai điểm phân biệt M , N sao cho MN = 2 3 ​ .

Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt  sao cho 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có PTHĐGĐ của đường thẳng ( d ) và đồ thị hàm số y = x + 1 2 x + 1 ​ x + 1 2 x + 1 ​ = x + m − 1 , ( x  = − 1 ) ⇔ 2 x + 1 = ( x + m − 1 ) ( x + 1 ) ⇔ x 2 + ( m − 2 ) x + m − 2 = 0 ( 2 ) Phương trình x + 1 2 x + 1 ​ = x + m − 1 có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình ( 2 ) có hai nghiệm phân biệt x 1 ​ , x 2 ​  = − 1. ⇔ { △ > 0 1 − m + 2 + m − 2  = 0 ​ ⇔ { ( m − 2 ) 2 − 4 ( m − 2 ) > 0 1  = 0 ​ ⇔ m 2 − 8 m + 12 > 0 ⇔ [ m < 2 m > 6 ​ Gọi M ( x 1 ​ ; x 2 ​ + m − 1 ) , N ( x 2 ​ ; x 2 ​ + m − 1 ) là giao điểm của hai đồ thị. Ta có MN = 2 3 ​ ⇔ M N 2 = 12 ⇔ ( x 2 ​ − x 1 ​ ) 2 + ( x 2 ​ − x 1 ​ ) 2 = 12 ⇔ x 2 2 ​ − x 1 2 ​ − 2 x 1 ​ x 2 ​ = 6 ⇔ ( x 1 ​ + x 2 ​ ) 2 − 4 x 1 ​ x 2 ​ − 6 = 0 ⇔ ( m − 2 ) 2 − 4 ( m − 2 ) − 6 = 0 ⇔ m 2 − 8 m + 6 = 0 ⇔ [ m = 4 + 10 ​ m = 4 − 10 ​ ​ So với điều kiện có hai nghiệm phân biệt, ta nhận cả hai giá trị m = 4 ± 10 ​ .

Chọn D

Ta có PTHĐGĐ của đường thẳng  và đồ thị hàm số 

Phương trình  có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình  có hai nghiệm phân biệt  

Gọi  là giao điểm của hai đồ thị.

Ta có 

So với điều kiện có hai nghiệm phân biệt, ta nhận cả hai giá trị 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Tìm để cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG