Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số có cực đại, cực tiểu. CHứng minh rằng khi đó đường thẳng nối hai điểm cực đại, cực tiểu của ( C m ​ ) luôn đi qua 1 điểm cố định

Tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số có cực đại, cực tiểu. CHứng minh rằng khi đó đường thẳng nối hai điểm cực đại, cực tiểu của  luôn đi qua 1 điểm cố định

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét điểm M ( x 0 ​ ; 1 ) thuộc đường thẳng y=1. Đường thẳng đi qua M, hệ số góc k có phương trình y = k ( x − x 0 ​ ) + 1 . Đường thẳng này sẽ là 1 tiếp tuyến (qua M) khi và chỉ khi hệ phương trình ẩn x sau đây có nghiệm H có nghiệm ⇔ (3) có nghiệm thảo mãn (2) Vậy qua M sẽ kẻ được đúng 1 tiếp tuyến khi và chỉ khi: Hoặc x 0 ​ = − 1 ; k = − 2 Hoặc Hoặc Vậy trên đường thẳng y=1 có 4 điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán, đó là các điểm có hoành độ x = ± 1 ; x = ± 2 ​ 1 ​

Xét điểm M thuộc đường thẳng y=1. Đường thẳng đi qua M, hệ số góc k có phương trình . Đường thẳng này sẽ là 1 tiếp tuyến (qua M) khi và chỉ khi hệ phương trình ẩn x sau đây có nghiệm

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell left parenthesis H right parenthesis open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell 2 straight x minus 1 plus fraction numerator 1 over denominator straight x plus 1 end fraction equals straight k open parentheses straight x minus straight x subscript straight o close parentheses plus 1 open parentheses 1 close parentheses end cell row cell 2 minus fraction numerator 1 over denominator left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis squared end fraction equals straight k open parentheses 2 close parentheses end cell end table close end cell row cell T a space c ó left parenthesis 2 right parenthesis not stretchy left right double arrow 2 left parenthesis x plus 1 right parenthesis minus fraction numerator 1 over denominator x plus 1 end fraction equals k left parenthesis x plus 1 right parenthesis space left parenthesis 2 apostrophe right parenthesis end cell row cell left parenthesis 1 right parenthesis minus left parenthesis 2 apostrophe right parenthesis not stretchy rightwards double arrow negative 3 plus fraction numerator 2 over denominator straight x plus 1 end fraction equals negative straight k straight x subscript straight o minus straight k plus 1 end cell row cell not stretchy rightwards double arrow fraction numerator 1 over denominator straight x plus 1 end fraction equals fraction numerator 4 minus open parentheses straight x subscript 0 plus 1 close parentheses straight k over denominator 2 end fraction end cell row cell left parenthesis H right parenthesis left right double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell fraction numerator 1 over denominator x plus 1 end fraction equals fraction numerator 4 minus open parentheses x subscript 0 plus 1 close over denominator 2 end fraction open parentheses 3 close parentheses end cell row cell 2 minus fraction numerator 1 over denominator left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared end fraction equals k open parentheses 2 close parentheses end cell end table close end cell end table

H có nghiệm (3) có nghiệm thảo mãn (2)

Error converting from MathML to accessible text.

Vậy qua M sẽ kẻ được đúng 1 tiếp tuyến khi và chỉ khi:

Hoặc 

Hoặc display style open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell x subscript 0 end subscript not equal to negative 1 end cell row cell straight capital delta to the power of straight prime end exponent equals 4 open parentheses 2 x subscript 0 end subscript plus 1 close parentheses to the power of 2 end exponent minus 8 open parentheses x subscript 0 end subscript plus 1 close parentheses to the power of 2 end exponent equals 0 not stretchy left right double arrow x subscript 0 end subscript equals plus-or-minus fraction numerator 1 over denominator square root of 2 end fraction end cell row cell open parentheses x subscript 0 end subscript plus 1 close parentheses to the power of 2 end exponent times 2 to the power of 2 end exponent minus 4 open parentheses 2 x subscript 0 end subscript plus 1 close parentheses times 2 plus 8 not equal to 0 end cell end table close

Hoặc open curly brackets table attributes columnalign left left columnspacing 1em end attributes row cell straight x subscript 0 not equal to negative 1      end cell row cell straight capital delta to the power of straight prime greater than 0      end cell row cell open parentheses straight x subscript 0 minus plus 1 close parentheses squared times 2 squared minus 4 open parentheses 2 straight x subscript 0 plus 1 close parentheses times 2 plus 8 equals 0 end cell end table close not stretchy left right double arrow straight x subscript 0 equals 1

Vậy trên đường thẳng y=1 có 4 điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán, đó là các điểm có hoành độ 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giới hạn sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG