Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = x 3 + ( 3 m − 1 ) x 2 + m 2 x − 3 đạt cực tiểu tại x = − 1 .

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số  đạt cực tiểu tại.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Kiến thức cần nhớ: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm cấp một trên ( a ; b ) chứa điểm x 0 ​ và y = f ( x ) có đạo hàm cấp hai khác 0 tại x 0 ​ , khi đó: + Nếu { f ′ ( x 0 ​ ) = 0 f ′′ ( x 0 ​ ) > 0 ​ thì hàm số y = f ( x ) đạt cực tiểu tại điểm x 0 ​ . + Nếu { f ′ ( x 0 ​ ) = 0 f ′′ ( x 0 ​ ) < 0 ​ thì hàm số y = f ( x ) đạt cực đại tại điểm x 0 ​ . Áp dụng ta có y ′ = 3 x 2 + 2 ( 3 m − 1 ) x + m 2 y ′′ = 6 x + 2 ( 3 m − 1 ) Xét phương trình y ′ ( − 1 ) = 0 ⇔ 3 ( − 1 ) 2 − 2 ( 3 m − 1 ) + m 2 = 0 ⇔ m 2 − 6 m + 5 = 0 ⇔ [ m = 1 m = 5 ​ Với m = 1 ⇒ y ′′ = 6 x + 4 ⇒ y ′′ ( − 1 ) = − 2 < 0 nên hàm số đạt cực đại tại x = − 1 Với m = 5 ⇒ y ′′ = 6 x + 28 ⇒ y ′′ ( − 1 ) = 22 > 0 nên hàm số đạt cực tiểu tại x = − 1 Vậy m = 5 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Kiến thức cần nhớ: Cho hàm số  có đạo hàm cấp một trên  chứa điểm  và có đạo hàm cấp hai khác 0 tại , khi đó:

+ Nếu thì hàm số  đạt cực tiểu tại điểm .

+ Nếu  thì hàm số  đạt cực đại tại điểm  .

Áp dụng ta có

Xét phương trình 

Với  nên hàm số đạt cực đại tại

Với  nên hàm số đạt cực tiểu tại

Vậy  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

3

Câu hỏi tương tự

Ông Anh gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng theo hình thức lãi kép. Lãi suất ngân hàng là 8% trên năm. Sau 5 năm ông An tiếp tục gửi thêm 60 triệu đồng nữa. Hỏi sau 10 năm kể từ lần gửi đầu tiên ông An đế...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG