Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình là phương trình của một mặt cầu trong không gian với hệ tọa độ Oxzy.

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x squared plus y squared plus z squared minus 2 m x plus 4 y plus 2 z plus 6 m equals 0 là phương trình của một mặt cầu trong không gian với hệ tọa độ Oxzy.

  1. m element of left parenthesis 1 semicolon 5 right parenthesis

  2. m element of left parenthesis negative infinity semicolon 1 right parenthesis union left parenthesis 5 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. m element of left parenthesis negative 5 semicolon minus 1 right parenthesis

  4. m element of left parenthesis negative infinity semicolon minus 5 right parenthesis union left parenthesis negative 1 semicolon plus infinity right parenthesis

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng cắtmặtphẳng tọađộOyz lầnlượttạiA và B. Diện tích AOB (Ogốc tọa độ)là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG