Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị của a để bất phương trình: ( x − 3 a ) ( x − a − 3 ) < 0 đúng với mọi 1 ≤ x ≤ 3 .

Tìm tất cả các giá trị của a để bất phương trình:

  đúng với mọi .

R. Roboctvx94

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trước hết ta viết lại bất phương trình đã cho dưới dạng: f ( x ) = x 2 − ( 4 a + 3 ) x + 3 a 2 + 9 a < 0 Bất phương trình nghiệm đúng với 1 ≤ x ≤ 3 khi và chỉ khi: x 1 ​ < 1 < 3 < x 2 ​ ⇔ { f ( 1 ) < 0 f ( 3 ) < 0 ​ f ( 1 ) = 3 a 2 + 5 a − 2 < 0 ⇔ − 2 < a < 3 1 ​ ( 1 ) F ( 3 ) = 3 a 2 − 3 a < 0 ⇔ 0 < a < 1 ( 2 ) Kết hợp (1) với (2) ta được: 0 < a < 3 1 ​

Trước hết ta viết lại bất phương trình đã cho dưới dạng:

Bất phương trình nghiệm đúng với  khi và chỉ khi:

Kết hợp (1) với (2) ta được: 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bấtphương trình x 2 − 3 x − 10 ​ < x − 2 là nửa khoảng [a;b).Tính giá trị của tổng S = a + b.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG