Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá thực của tham số m sao cho hàm số y = 2 x 3 − 3 x 2 − 6 m x + m nghịch biến trên khoảng ( − 1 ; 1 ) .

Tìm tất cả các giá thực của tham số m sao cho hàm số  nghịch biến trên khoảng .
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = 6 x 2 − 6 x − 6 m . Hàm số nghịch biến trên khoảng ( − 1 ; 1 ) khi và chỉ khi y ′ ≤ 0 với ∀ x ∈ ( − 1 ; 1 ) hay m ≥ x 2 − x với ∀ x ∈ ( − 1 ; 1 ) . Xét f ( x ) = x 2 − x trên khoảng ( − 1 ; 1 ) ta có f ′ ( x ) = 2 x − 1 ; f ′ = 0 ⇔ x = 2 1 ​ . Bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên ta có m ≥ f ( x ) với ∀ x ∈ ( − 1 ; 1 ) ⇔ m ≥ 2 .

Ta có  .
Hàm số nghịch biến trên khoảng  khi và chỉ khi  với   hay  với  .
Xét  trên khoảng  ta có  ;  .
Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên ta có  với  .

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 2x - 3 a. Hàm số trên đồng biến hay nghịch biến? Vì sao. b. Tính giá trị của hàm số khi x = - 3 c. Tìm x biết y = 5

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG