Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn hệ thức y = x + 1 1 ​ + x − 4 8 ​

Tìm tất cả các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn hệ thức 

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = x + 1 1 ​ + x − 4 8 ​ = ( x + 1 ) ( x − 4 ) 9 x + 4 ​ Ta thấy x + 1 v a ˋ x − 4 là hai số cách nhau 5 đơn vị, suy ra ( x + 1 ) ( x − 4 ) là tích của một số chẵn và một số lẻ. Suy ra ( x + 1 ) ( x − 4 ) là số chẵn. Như vậy để y ∈ Z thì ⎩ ⎨ ⎧ ​ [ 9 x + 4 = 0 ( l o ạ i v ı ˋ x ∈ Z ) ∣ 9 x + 4 ∣ ≥ ∣ ( x + 1 ) ( x − 4 ) ∣ ​ 9 x + 4 l a ˋ s o ^ ˊ c h a ˘ ~ n ​ 9x+4 là số chẵn khi x = 2 k , k ∈ Z ∣ 9 x + 4 ∣ ≥ ∣ ( x + 1 ) ( x − 4 ) ∣ ⇔ ( x 2 − 3 x − 4 ) 2 − ( 9 x + 4 ) 2 ≤ 0 ⇔ ( x 2 − 12 x − 8 ) ( x 2 + 6 x ) ≤ 0 ⇔ { x 2 − 12 x − 8 ≤ 0 x 2 + 6 x ≥ 0 ​ h o ặ c { x 2 − 12 x − 8 ≥ 0 x 2 + 6 x ≤ 0 ​ ⇔ [ 0 ≤ x ≤ 6 + 2 11 ​ − 6 ≤ x ≤ 6 − 2 11 ​ ​ Mà x ∈ Z nên 0 ≤ x ≤ 12 h o ặ c − 6 ≤ x ≤ − 1 Mặt khác x = 2 k nên x ∈ { − 6 ; − 4 ; − 2 ; 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 } Thử lại ta thấy x = − 6 v a ˋ x = 0 thỏa. Với x = − 6 t h ı ˋ y = − 1 Với x = 0 t h ı ˋ y = − 1 Vậy các cặp số nguyên cần tìm là ( − 6 ; − 1 ) ; ( 0 ; − 1 ) .

Ta thấy  là hai số cách nhau 5 đơn vị, suy ra  là tích của một số chẵn và một số lẻ. Suy ra  là số chẵn.

Như vậy để  thì 

9x+4 là số chẵn khi 

Mà  nên 

Mặt khác  nên 

Thử lại ta thấy  thỏa.

Với 

Với 

Vậy các cặp số nguyên cần tìm là 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập hợp A gồm 31 phần tử và dãy gồm m tập con của A thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau i) Mỗi tập thuộc dãy có ít nhất hai phần tử ii) Nếu hai tập thuộc dãy có chung nhau ít nhất hai phần tử...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG