Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số

Tìm tập xác định D của hàm số y equals left parenthesis x squared minus 1 right parenthesis to the power of negative 4 end exponent
 

  1. D equals straight real numbers

  2. D equals straight real numbers backslash open curly brackets negative 1 semicolon 1 close curly brackets

  3. D equals open parentheses negative infinity semicolon minus 1 close parentheses union open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses

  4. D equals open parentheses negative 1 semicolon 1 close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số ta thấy mũ -4 là số nguyên âm. Hàm số xác định Do đó, tập xác định của hàm số là . Vậy, ta chọn B

Xét hàm số y equals open parentheses x squared minus 1 close parentheses to the power of negative 4 end exponent  ta thấy mũ -4  là số nguyên âm.

Hàm số xác định left right double arrow x squared minus 1 not equal to 0 left right double arrow x not equal to plus-or-minus 1

Do đó, tập xác định của hàm số là D equals straight real numbers backslash open curly brackets negative 1 semicolon 1 close curly brackets .

Vậy, ta chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm là. A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG