Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ì m t ậ p x á c đị nh D c ủ a h à m s ố f ( x ) = ( x + 1 ) π .

Tìm tp xác định D ca hàm s .

 

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V ì π kh ô ng nguy ê n, n ê n đ i ề u ki ệ n x á c đị nh . V ậ y t ậ p x á c đị nh c ủ a h à m s ố l à D = ( − 1 ; + ∞ ) . Ch ọ n đá p á n (C)

Vì  không nguyên, nên điu kin xác định x plus 1 greater than 0 not stretchy left right double arrow x greater than negative 1.
V
y tp xác định ca hàm s là .
Ch
n đáp án (C)

 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG