Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số f ( x ) = ( 2 x − 3 ) 5 1 ​

Tìm tập xác định D của hàm số 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có f ( x ) = ( 2 x − 3 ) 5 1 ​ ĐK: 2 x − 3 > 0 ⇔ x > 2 3 ​ ⇒ TXĐ: D = ( 2 3 ​ ; + ∞ ) .

Chọn C

Ta có 

ĐK: TXĐ: .

1

Câu hỏi tương tự

Giảiphương trình sau: e s i n ( x − 4 π ​ ) = tan x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG