Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số y = x 2 + x + 1. lo g 2 1 ​ ​ x + 2 ​

Tìm tập xác định D của hàm số 

  1. D = - 2;  1

  2. D = 2; -1 

  3. D = -2; - 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.D = -2; - 1 Hàm số xác định

ĐÁP ÁN D. D = -2; - 1 

Hàm số xác định

1

Câu hỏi tương tự

“Giả sử tại thời điểm ban đầu, một loại chất phóng xạ có khối lượng thì công thức tính khối lượng chất phóng xạ còn lại sau thời gian là với là hằng số phóng xạ phụ thuộc vào từng loại chất. Chu kì bá...

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG