Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số :

Tìm tập xác định D của hàm số :

 begin mathsize 16px style y space equals space left parenthesis x squared space minus space 3 x space minus space 4 right parenthesis to the power of square root of 2 minus square root of 3 end root end exponent end style

  1. D space equals space R space backslash space left parenthesis negative 1 semicolon 4 right parenthesis

  2. D space equals space R

  3. D space equals space left parenthesis negative infinity semicolon minus 1 right parenthesis space union space left parenthesis 4 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. D space equals space left parenthesis negative infinity semicolon minus 1 right square bracket space union space left square bracket 4 semicolon plus infinity right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì Hàm số xác định

Vì square root of 2 minus square root of 3 end root not an element of straight integer numbers begin mathsize 16px style rightwards double arrow end styleHàm số xác định 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm đạo hàm của các hàm số sau: y = (x - 1) 2x .e 2x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG