Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số y = lo g 3 ​ ( 3 − x )

Tìm tập xác định D của hàm số 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định ⇔ 3 − x > 0 ⇔ x < 3 Vậy tập xác định của hàm số D = ( − ∞ ; 3 )

Hàm số xác định 

Vậy tập xác định của hàm số 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = ( 4 x 2 − 1 ) − 4 có tập xác định là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG