Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số y = sin x 2020 ​

Tìm tập xác định D của hàm số 

 

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

T ì m t ậ p x á c đị nh c ủ a h à m s ố y = ( 2 x − 1 ) − 3 n ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG