Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số y = lo g 2017 ​ ( 9 − x 2 ) + ( 2 x − 3 ) − 2018

Tìm tập xác định D của hàm số 

  1. D=(-3;3)

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án D Tập xác định { 9 − x 2 > 0 2 x − 3  = 0 ​ ⇔ { − 3 < x < 3 x  = 2 3 ​ ​

Lời giải 
Đáp án D
Tập xác định 

3

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định của hàm số y = ( 3 x − x 2 ) 3 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG