Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số y = 2 − ln e x ​

Tìm tập xác định D của hàm số 

  1. D = 1;2 

  2. D = 1; 

  3. D = 0; 1

  4. D = 0; e 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.D = 0; e

ĐÁP ÁN D. D = 0; e  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Nghiệm của bất phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG