Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số

Tìm tập xác định D của hàm số y equals negative log open parentheses 2 x minus x squared close parentheses
 

  1. D equals open parentheses 0 semicolon 1 half close parentheses

  2. D equals open parentheses 0 semicolon 2 close parentheses

  3. D equals open square brackets 0 semicolon 2 close square brackets

  4. D equals open square brackets 0 semicolon 1 half close square brackets

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số . Điều kiện xác định . Tập xác định .

Xét hàm số y equals negative log open parentheses 2 x minus x squared close parentheses .

Điều kiện xác định 2 x minus x squared greater than 0 left right double arrow 0 less than x less than 2 .

Tập xác định D equals open parentheses 0 semicolon 2 close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có tập xác định là .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG