Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số y = lo g 5 ​ x + 2 x − 3 ​

Tìm tập xác định D của hàm số 

  1. D = - 2;3 

  2. D = R\ -2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. D = − ∞ ; − 2 ∪ 3 ; + ∞

ĐÁP ÁN D.  

1

Câu hỏi tương tự

So sánh các số: 3 600 và 5 400

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG