Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số

Tìm tập xác định D của hàm số log subscript 3 open parentheses x squared minus 6 x plus 8 close parentheses
 

  1. D equals open square brackets 2 semicolon 4 close square brackets

  2. D equals open parentheses negative infinity semicolon 2 close parentheses union open parentheses 4 semicolon plus infinity close parentheses

  3. D equals left parenthesis negative infinity semicolon 2 right square bracket union left square bracket 4 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. D equals open parentheses 2 semicolon 4 close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định . Vậy tập xác định của hàm số là .

Hàm số y equals log subscript 3 open parentheses x squared minus 6 x plus 8 close parentheses  xác định left right double arrow x squared minus 6 x plus 8 greater than 0 left right double arrowopen square brackets table row cell x less than 2 end cell row cell x greater than 4 end cell end table close .

Vậy tập xác định của hàm số là D equals open parentheses negative infinity semicolon 2 close parentheses union open parentheses 4 semicolon plus infinity close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có tập xác định là .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG